Gizlilik ve Çerez Politikası

Aza Cave Hotel kişisel verilerin korunmasına ilişkin uygulamalar ve düzenlemeler hakkında doğru ve güncel bilgiler sağlamak için bu bildirimde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ek olarak, bu bildirimde önemli bir değişiklik olması durumunda ilgili kişiler uygun yollarla bilgilendirilecektir.

Bu bildirim, Aza Cave Hotel'in ticari faaliyetleri kapsamında hangi kişisel verileri işlediği, işlenme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı taraflar ve bu aktarımların amaçları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu bildirim, kişisel verilerin toplandığı aşağıdaki kanalları kapsar: rezervasyon ofisleri, check-in kontuarları, kiosklar, uçak içi eğlence sistemi, talep ve şikayetler, biniş kontrol noktaları, anketler, fuarlar ve etkinlikler; sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda, otomatik ve otomatik olmayan yollarla, Aza Cave Hotel web sitesi ve mobil uygulamaları, Aza Cave Hotel ürün ve hizmetlerini web üzerinden satmaya yetkili acenteler, sosyal medya, yolcu ve müşteri görüşmeleri, SMS kanallar, iş zekası, anlaşmalı tüccarlar, iş/program ortakları ve diğer havayolları; sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda, otomatik ve otomatik olmayan yollar.

Bundan sonra bu bildirimde, Aza Cave Hotel adı altında bulunan web sitesi (“Web Sitesi”); bilgisayarlar veya diğer akıllı cihazlar aracılığıyla sağlanan yazılım ve uygulamalar (“Uygulama”); Aza Cave Hotel adına hizmet vermeye yetkili kişilerce yönetilen sosyal medya hesapları (“Sosyal Medya”) ve diğer kanallar “Dijital Platformlar” olarak anılacaktır.

2. Hangi kişisel verileri işliyoruz?

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, şirketimiz ile kurulan hukuki ilişkinin niteliğine göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda şirketimiz tarafından dijital ortamlar da dahil olmak üzere tüm kanallar aracılığıyla toplanan kişisel veri kategorileri aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri (Web Sitemizde veya Uygulamamızda hesap oluşturma, uçakta koltuk rezervasyonu yapma veya Aza Cave Hotel ve iş ortaklarının sunduğu ad, soyad, kimlik ve pasaport numarası gibi ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanma sırasında sağlanan kişisel veriler vb.) .)

İletişim Bilgileri (Web Sitemizde veya Uygulamamızda hesap oluşturma, uçakta koltuk rezervasyonu yapma veya Aza Cave Hotel ve iş ortakları tarafından sunulan e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu gibi ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanma sırasında sağlanan kişisel veriler telefon numarası, sosyal medya iletişim bilgileri, adres vb.)

Konum Verileri (havaalanı yol tarifleri, harita görünümü, Aza Cave Hotel Lounge, en yakın otopark alanı gibi konuma dayalı araçlar aracılığıyla toplanan konum verileri)

İleri Yolcu Bilgileri ("API") (ad, uyruk, doğum tarihi, cinsiyet, seyahat belgelerinin türü ve sayısı, veriliş tarihi ve sona erme tarihi ile düzenleyen makamla ilgili kişisel veriler)

Aile ve Akrabalara İlişkin Bilgiler (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ilgili kişinin çocuklarının eşine ilişkin meslek ve eğitim bilgileri vb.)

Müşteri İşlem Bilgileri (çağrı merkezleri, kredi kartı ekstreleri, gişe makbuzları, rezervasyon, satın alma, iptal, erteleme dahil müşteri talimatları ve bir kişiye atfedilebilen talimat veya taleple ilgili diğer değişiklikler gibi kanallara kaydedilen kişisel veriler)

İş Güvenliği Bilgileri (dijital ortamlarda sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanma sürecinde sağlanan web sitesi şifresi vb. bilgiler)

Risk Yönetimi Bilgileri (kamu kurumları tarafından veri sahibi ile ilgili olarak sağlanan çeşitli sorgulamaların sonuçları ve kayıtları, uçağa binme yasağınızın olup olmadığına ilişkin güvenlik kontrol kayıtları, adres kayıt sistemi kayıtları, IP takip kayıtları vb.)

Mali Bilgiler (kredi/banka kartı bilgileri, banka hesap bilgileri, IBAN bilgileri, bakiye bilgileri, kredi bakiyesi bilgileri ve diğer mali bilgiler)

Fiziksel Ortam Güvenlik Bilgileri (Şirketin fiziksel ortamlarındaki giriş/çıkış günlükleri, ziyaret bilgileri, kamera ve ses kayıtları vb.)

Hukuki Usul ve Uyum Bilgileri (adli ve idari makamların bilgi talepleri ve kararları vb. kapsamında verilen bilgiler)

Denetim ve Teftiş Bilgileri (veri sahibi ile ilgili yasal hak taleplerimizin ve haklarımızın kullanılmasına ilişkin her türlü kayıt ve sürece ilişkin bilgiler)

Özel Kişisel Veri Kategorileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din gibi veriler gibi yasalarda açıkça öngörülen koşullarla sınırlı olarak ve şirketin faaliyetleri için gerekli olduğunda ve sizin açık rızanız üzerine işlenen özel kategorilerdeki kişisel veriler, mezhep ve diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, kuruluş ve sendika üyelikleri, sağlık ve cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile biyometrik ve genetik veriler)

Pazarlama Bilgileri (veri sahibine atfedilebilen ve pazarlama amacıyla kullanılan tercihleri, zevki, kullanımı ve seyahat alışkanlıklarını belirten bilgileri içeren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez kayıtları, veri zenginleştirme operasyonları kapsamında oluşturulan veriler, anket kayıtları, memnuniyet anketleri, kampanyalar ve doğrudan pazarlama faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgi ve değerlendirmeler vb.)

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgileri (ürün veya hizmetlerimizle ilgili talep ve şikayetler ile ilgili olarak toplanan bilgi ve kayıtlar ile iş birimlerimiz tarafından bu tür taleplerin sonuçlandırılmasına ilişkin raporlarda yer alan bilgiler vb.)

Görsel İşitsel Bilgiler (fotoğraflar, kamera ve ses kayıtları vb.)

3. Kişisel verilerin aktarımı

Kişisel verileriniz, tarafımıza veya şirketimiz adına ürün veya hizmet sağlayan taraflar ile iş birliği içerisinde olduğumuz taraflar da dahil olmak üzere ilişkimizin kurulması, yürütülmesi ve sona ermesi için destek aldığımız tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla size ürün ve hizmet sağlama amaçları ile paylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz, kamu kurumları ve kanunen yetkilendirilmiş özel kişilerle de yetkileri dahilinde paylaşılabilecektir. Bu gibi durumlarda şirketimiz, tarafların bu tebliğ ve ilgili diğer kanunlarda belirtilen kurallara uygun olarak işleme ve aktarma faaliyetlerini yürütmelerini sağlamak için tüm ihtiyati tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlar ve amaçlar çerçevesinde grup şirketleri, iş ortakları, kamu kurumları ve kanunla yetkilendirilmiş özel kişilerle paylaşılabilir ve belirtilen hususlarla sınırlı olmak üzere yurt dışına aktarılabilir. amacıyla ve Kanun'un 9. maddesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verileriniz ancak aşağıdaki şartlar sağlandığı takdirde yurt dışına aktarılabilir;

açık rızanız alınırsa veya açık rızanızın alınmadığı ancak kanunda belirtilen bir veya birden fazla veri işleme şartının sağlandığı hallerde, aktarılan ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı ile yeterli koruma sağladığı tespit edilen veya aktarılan ülkede korumanın yetersiz bulunması halinde, şirketimiz ile verilerin aktarıldığı veri sorumlusu arasında yeterli korumanın sağlanacağına dair yazılı taahhüt alınmış ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun onayı alınmıştır. 

4. Kişisel verilerin saklanması

Şirketimiz saklama sürelerini yürürlükteki kanun ve veri işleme amaçlarını dikkate alarak belirlemektedir. Bu kapsamda, uygun olduğu durumlarda, özellikle kişisel verilerin işlenmesine ilişkin zamanaşımı ve yasal yükümlülükler hususlarını dikkate alıyoruz. Kişisel verilerin işlenme amacı sona erdiğinde, kişisel verilerin saklanmasına izin veren başka bir yasal sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5. Kişisel veri gizliliğine ilişkin ilkeler

Şirketimiz tüm veri işleme faaliyetlerinde ilgili kanunda belirtilen veya ilgili amaç için gerekli olduğu sürece aşağıda belirtilen ilkelere uygun hareket etmektedir:

“Yasalara uygun ve iyi niyetle hareket etme”, “Özgünlük ve Güncellik”, “Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme”, “Amaçlarla ilgili, sınırlı ve orantılı olma”.

6. Dijital platformların kullanımı

Kişisel verileriniz, internet sitesinin yönetilmesi ve işletilmesi, internet sitesi ve uygulama ile ilgili kullanıcı deneyiminin optimize edilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, internet sitesinin hangi şekillerde kullanıldığının tespit edilmesi, desteklenmesi ve desteklenmesi amacıyla dijital platformları kullanımınız sırasında çevrimiçi hesaplarınızı yönetmek ve size yakınınızda sunulan hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek ve konum tabanlı araçların kullanımını geliştirmek için işlenebilecektir.

Sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmak istemeniz halinde, kişisel verileriniz sadece bu ürün ve hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak amacıyla işlenecektir.

7. The exercise of rights by the data subjects 

You can easily use your rights mentioned above and easily communicate the related requests to us via contact information below. 

Data subjects’ requests concerning the above-listed rights shall be concluded by us within thirty days at the latest, in accordance with the limitations provided by the Law. 

In principle, data subject requests shall be concluded free of charge. However, Aza Cave Hotel reserves its right to demand a fee from the tariff specified by the Board, in case the request requires additional costs. 

Our Company may request certain information from the data subject in order to determine that the applicant is in fact the Data Subject, and additional questions can be directed to the applicant to clarify matters regarding the applications. 

Aza Cave Hotel

Aydinli Mahallesi,

Cakmakli Sokak No:14 50180

Fax
+90 (384) 271 25 36

Phone
+90 (384) 271 25 33
+90 (538) 400 25 20

Whatsapp
+90 (532) 137 86 50
Wechat
+90 (532) 137 86 50
E-Mail

info@azacave.com

8. Data security 

We take all appropriate technical and organizational measures to safeguard your personal data and to mitigate risks arising in connection with unauthorized access, accidental data loss, deliberate erasure of or damage to personal data. 

In this respect our Company; 

Ensures data security by utilizing protection systems, firewalls and other software and hardware containing intrusion prevention systems against virus and other malicious software, 

Access to personal data within our company is carried out in a controlled process in accordance with the nature of the data and within the framework of the authority on the basis of unit / role / practice, 

Ensures the conduct of necessary audits to implement the provisions of the Law, in accordance with Article 12 of the Law, 

Ensures the lawfulness of the data processing activities by way of internal policies and procedures, 

Applies stricter measures for access to special categories of personal data, 

In case of external access to personal data due to procurement of outsource services, our Company obliges the relevant third party to undertake to comply with the provisions of the Law, 

It takes necessary actions to inform all employees, especially those who have access to personal data, about their duties and responsibilities within the scope of the Law.